ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

„Службени гласник Републике Србије”, број 31/21

На основу члана 38. став 11. и члана 36а Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон и 6/20), министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

 

ПРАВИЛНИК

О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

I. УВОДНА ОДРЕДБА

 

Члан 1.

Овим правилником утврђују се: мерила и поступак за утврђивање редоследа  кандидата  за  упис  у  средњу  школу  (у  даљем  тексту:  школа), садржина,  време,  место  и  начин  полагања  пријемног  испита,  вредновање учешћа кандидата на такмичењима у основној школи и врсте такмичења у основној школи чија се места вреднују, упис у школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности у стицању образовања (у даљем тексту: упис у школу под повољнијим условима), начин и услови приступа порталу посвећеном  упису  у  школу  чији  садржај  ажурира  Министарство  (у  даљем тексту: портал) и друга питања везана за упис у школу.

II. УПИС У ШКОЛУ

Члан 2.

Редослед кандидата за упис у гимназију и стручну школу у четворогодишњем и трогодишњем трајању утврђује се на основу:

1) успеха на завршном испиту;

2) општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе;

3) резултата које су кандидати постигли на такмичењима у основној школи.

Редослед кандидата за упис у школе за које се полаже пријемни испит утврђује се на основу:

1) успеха на завршном испиту;

2) општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе;

3) успеха на пријемном испиту;

4) резултата које су кандидати постигли на такмичењима у основној школи.

Кандидат  који  се  уписује  у  школу  под  повољнијим  условима, треба да испуни услове прописане ст. 1. и 2. овог члана, пре примене мерила и поступка за постизање пуне равноправности у стицању образовања, прописаних овим правилником.

Кандидат се уписује у школу у својству редовног ученика уколико на дан 1. септембра школске године у којој се уписује у први разред има мање од 17 година.

Изузетно од става 4. овог члана, кандидат који на дан 1. септембра школске године у којој се уписује у први разред има више од 17 година, а у

претходној  школској  години  је  завршио  основно  образовање  и  васпитање  у трајању од осам година, може да се упише у школу у својству редовног ученика.

Члан 3.

Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског односно матерњег језика и математике и на комбинованом тесту из природно-научних и друштвено-научних предмета (биологија, географија, историја, физика и хемија).

На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика и математике и 14 бодова на комбинованом тесту.

Полазник који је завршио основно образовање и васпитање по програму функционалног основног образовања одраслих (у даљем тексту: програм ФООО) полаже завршни испит решавањем једног теста, који садржи задатке из српског, односно матерњег језика, из математике и из природних и друштвених наука које обухватају садржај из биологије, географије, историје, физике и хемије, уз опште компетенције, заједничке за поједине природне и друштвене науке.

Полазник из става 3. овог члана може да освоји највише 40 бодова на тесту из става 3. овог члана, односно највише по 13 бодова на задацима из српског, односно матерњег језика и математике и 14 бодова на задацима из биологије, географије, историје, физике и хемије.

Члан 4.

Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи  бројем четири (4).

На основу општег успеха од шестог до осмог разреда кандидат може да оствари највише 60 бодова.

Полазник из члана 3. став 3. овог правилника на основу општег успеха може да оствари највише 60 бодова.

Кандидат који је завршио шести разред основне школе у иностранству или који је у Републици Србији завршио шести разред у страној школи остварује 20 бодова на основу општег успеха у шестом разреду основне школе.

Члан 5.

Кандидат   може  да  оствари   укупно   највише   100   бодова   по основама из чл. 3. и 4. овог правилника.

Право на рангирање ради уписа у гимназију и стручну школу у четворогодишњем трајању стиче кандидат који је остварио укупно најмање 50 бодова по основама из чл. 3. и 4. овог правилника.

Члан 6.

Кандидат са сметњама у развоју и инвалидитетом уписује се у школу после обављеног завршног испита, у складу са својим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева његова врста инвалидитета, односно у складу са потребама за пружањем подршке у односу на садржај и начин спровођења испита.

Кандидат из става 1. овог члана уписује се у школу из члана 14.

овог правилника после положеног пријемног испита.

Кандидат  из  става  1.  овог  члана  полаже  пријемни  испит  за проверу посебних способности у складу са својим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева његова врста инвалидитета, односно у складу са потребама за пружањем подршке у односу на начин спровођења испита.

Члан 7.

Кандидат који је завршио основно образовање и васпитање или један од последња два разреда основног образовања и васпитања у иностранству или који је у Републици Србији завршио страну школу или један од последња два разреда основног образовања и васпитања у страној школи, уписује се преко броја одређеног за упис ученика.

Кандидат  који  је  завршио  седми  разред  у  иностранству  или страној школи  у Републици Србији, а осми разред је завршио  у Републици Србији, обавља завршни испит и уписује се у школу преко броја одређеног за упис, у складу са прописима.

Уколико више кандидата из ст. 1. и 2. овог члана желе да упишу исту школу, или исти смер гимназије, односно образовни профил у истој школи, равномерно се распоређују по школама, смеровима гимназија и одељењима.

Уколико кандидат из ст. 1. и 2. овог члана конкурише за упис у школу из члана 14. овог правилника, право на упис преко броја одређеног за упис остварује уколико је положио одговарајући пријемни испит за проверу посебних способности и испунио све услове за упис у школу из члана 13. овог правилника, у складу са овим правилником.

Члан 8.

Резултати постигнути на такмичењима ученика у основној школи вреднују се тако што се кандидату, који је у осмом разреду основне школе освојио једно од прва три појединачна места на такмичењима из предмета наведених  у члану 9. овог правилника, додељују бодови на начин прописан ставом 3. овог члана.

Изузетно од става 1. овог члана:

1)  у  случају  када  због  угрожености  безбедности  и  здравља ученика и запослених није било могуће да се одрже такмичења у осмом разреду, кандидату који је у седмом разреду основне школе освојио једно од прва три појединачна места на такмичењима из предмета наведених у члану 9. овог правилника, додељују се бодови на начин прописан ставом 3. овог члана;

2)  у  случају  када  због  угрожености  безбедности  и  здравља ученика и запослених није било могуће да се одрже такмичења ни у осмом ни у седмом  разреду,  кандидату  неће  бити  додељени  бодови  на  начин  прописан ставом 3. овог члана.

Бодови за освојено једно од прва три појединачна места на такмичењима из предмета наведених у члану 9. овог правилника кандидату се додељују на следећи начин:

1)  међународно  такмичење  које  је  у  Календару  такмичења  и смотри ученика основних школа:

– прво место – дванаест (12) бодова;

– друго место – десет (10) бодова;

– треће место – осам (8) бодова;

2) републичко такмичење које је у Календару такмичења и смотри ученика основних школа:

– прво место – шест (6) бодова;

– друго место – четири (4) бода;

– треће место – два (2) бода.

Када је кандидат освојио више појединачних места на такмичењима из ст. 1. и 2. овог члана, из једног предмета, узима се у обзир најбољи остварени резултат, односно највећи број бодова.

Прва три места, у смислу овог правилника, јесу места која одговарају првом, другом и трећем најбољем постигнутом резултату на такмичењу из ст. 1. и 2. овог члана објављеном на ранг листи.

Стручно друштво или други организатор доставља постигнуте резултате са такмичења из ст. 1. и 2. овог члана министарству надлежном за послове образовања (у даљем тексту: Министарство) и основној школи коју ученик похађа, најкасније до 1. јуна текуће школске године.

Постигнути резултати достављају се у облику ранг листе на којој су наведени ученици који остварују право на добијање додатних бодова за упис.

Члан 9.

Републичка такмичења чији се резултати вреднују за упис јесу такмичења из предмета који су обухваћени завршним испитом и која имају најмање три нивоа такмичења (школски, општински, окружни, републички), и то:

1) српски језик:

–  Такмичење  из  српског  језика  и  језичке  културе,  односно

Књижевна олимпијада – Друштво за српски језик и књижевност Србије;

2) матерњи језик:

– Такмичење у знању бугарског језика и језичке културе – Удружење „Матица Бугара у Србији”;

– Републичко такмичење из мађарског језика и језичке културе – Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за хунгарологију;

– Такмичење из румунског језика и језичке културе – Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за румунистику;

– Републичко такмичење из русинског језика и језичке културе – Друштво за русински језик, књижевност и културу;

– Такмичење у знању словачког језика и језичке културе – Национални савет словачке националне мањине, Словакистичко војвођанско друштво;

– Такмичење у знању хрватског језика и језичке културе – Национални савет хрватске националне мањине;

– Такмичење из босанског језика – Национални савет бошњачке националне мањине;

3) математика:

– Државно такмичење ученика основних школа из математике – Друштво математичара Србије;

4) историја:

–  Такмичење   у  познавању  опште   и   националне  историје   – Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић”, Београд;

5) географија:

–  Такмичење  у  познавању  опште  и  националне  географије  – Српско географско друштво;

6) биологија:

– Такмичење из биологије – Српско биолошко друштво;

7) физика:

– Такмичење ученика основних школа из физике – Друштво физичара Србије и Физички факултет, Београд;

8) хемија:

– Такмичење из хемије – Српско хемијско друштво.

Међународна такмичења чији се резултати вреднују за упис јесу такмичења из предмета који су обухваћени завршним испитом, и то:

1) математика:

– Јуниорска балканска математичка олимпијада – Друштво математичара Србије;

2) физика:

– Међународна јуниорска научна олимпијада – Друштво физичара

Србије и Физички факултет, Београд.

Члан 10.

После утврђивања укупног броја бодова из чл. 3-5. овог правилника, бодова остварених на пријемном испиту, бодова остварених на такмичењима и бодова додатих за упис у школу под повољнијим условима, кандидат за упис у школу, његов родитељ односно други законски заступник, има право да на два начина изрази највише 20 опредељења за даље школовање, у складу са законом, и то:

1) на порталу, електронским путем;

2) у матичној основној школи, писменим путем.

Изражавање опредељења за даље школовање електронским путем може да користи родитељ, односно други законски заступник кандидата који има ауторизовани електронски приступ порталу (у даљем тексту: ауторизовани корисник).

Ауторизовани електронски приступ из става 2. овог члана обезбеђује се преко приступних параметара које је основна школа, која води књигу   евиденције   о   образовно-васпитном   раду   у   електронском   облику, доставила родитељу, односно другом законском заступнику, на адресу електронске поште коју је навео у захтеву.

Захтев из става 3. овог члана обавезно садржи податак о јединственом матичном броју кандидата и родитеља, односно другог законског заступника.

Опредељење за даље школовање из става 1. овог члана садржи,

према листи објављеној на порталу и у Конкурсу за упис у средњу школу:

1) осмоцифрену шифру кандидата;

2) име и презиме кандидата;

3) име родитеља, односно другог законског заступника;

4) назив и место основне школе у којој је кандидат стекао основно образовање и васпитање;

5) шифру и назив смера гимназије, односно образовног профила,

за свако од опредељења за даље школовање;

6)  назив  школе  и  место  у  коме  се  налази  школа,  за  свако  од опредељења за даље школовање;

7) језик на коме кандидат жели да стиче средње образовање и

васпитање.

Члан 11.

На основу опредељења кандидата и укупног броја бодова остварених по свим основама прописаним овим правилником, врши се распоређивање кандидата по школама према типу школе, смеровима гимназије, односно образовним профилима.

Кандидат,  његов  родитељ  односно  други  законски  заступник, може да изврши увид где је распоређен на два начина, у складу са законом, и то:

1) на порталу;

2) у матичној основној школи.

Спискови распоређених кандидата достављају се матичним основним школама и одговарајућим школама.

Члан 12.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у школу оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је:

1) носилац Дипломе „Вук Караџић”;

2) освојио већи број бодова на такмичењима из чл. 8. и 9. овог правилника;

3) освојио већи укупан број бодова на завршном испиту.

Члан 13.

Када кандидат, његов родитељ односно други законски заступник,

изврши увид у распоређивање, на начин прописан чланом 11. овог правилника, родитељ односно други законски заступник може да поднесе пријаву за упис у школу на два начина, у складу са законом, и то:

1) на порталу, као ауторизовани корисник, електронским путем;

2) у школи, писменим путем.

Пријава за упис садржи податке о:

1) кандидату (име и презиме, осмоцифрену шифру и јединствени матични број);

2)  називу  и  месту  основне  школе  у  којој  је  кандидат  стекао основно образовање и васпитање;

3) називу смера гимназије, односно образовног профила на који је кандидат распоређен;

4) називу и месту школе у коју је кандидат распоређен;

5) језику на коме кандидат стиче средње образовање и васпитање;

6) страном језику, односно страним језицима које кандидат наставља да учи у средњем образовању и васпитању;

7) изборном програму, односно изборним програмима за које се определио кандидат;

8) обавезном изборном предмету за који се определио кандидат

(верска настава, односно грађанско васпитање);

9) потреби кандидата за смештајем у дому ученика;

10) могућности кандидата за приступ интернету.

III. УПИС У УМЕТНИЧКУ ШКОЛУ, ОДНОСНО НА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ У ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА, ШКОЛУ У КОЈОЈ СЕ ДЕО НАСТАВЕ ОСТВАРУЈЕ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ И ШКОЛУ ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ

  1. Заједничке одредбе

Члан 14.

Кандидат за упис у уметничку школу (музичка школа, балетска школа и уметничка школа ликовне области), односно на образовни профил у области уметности, одељење за ученике са посебним способностима (одељење за  ученике  са  посебним  способностима  за  филолошке  науке,  одељење  за ученике са посебним способностима за математику, одељење за ученике са посебним способностима за спорт, одељење за ученике са посебним способностима за физику, одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију, одељење за ученике са посебним способностима за географију и историју и одељење за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност), школу у којој се део наставе остварује на страном језику и школу за талентоване ученике (Школа за музичке таленте у Ћуприји), полаже пријемни испит за проверу посебних способности.

Члан 15.

Пријемни испит за упис у школу из члана 14. овог правилника полаже  се  пре  полагања  завршног  испита,  у  одговарајућој  школи,  односно другој установи коју одреди Министарство.

Члан 16.

Родитељ, односно други законски заступник може да поднесе пријаву за полагање пријемног испита на два начина, у складу са законом, и то:

1) на порталу, као ауторизовани корисник, електронским путем;

2) у школи у којој се пријављује за полагање пријемног испита, писменим путем.

Члан 17.

На пријемном испиту проверавају се одговарајућа знања стечена у претходном образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за одређену школу, односно образовни профил.

Члан 18.

Право на рангирање ради уписа у школу из члана 14. овог правилника стиче кандидат који је положио пријемни испит и који је испунио услове из чл. 2-5. овог правилника.

Кандидати који конкуришу само за упис у музичку школу, Школу за музичке таленте у Ћуприји и балетску школу не изражавају 20 опредељења из члана 10. овог правилника ни на порталу ни у матичној основној школи.

  1. Упис у одељење за ученике са посебним способностима

Упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке, одељење за ученике са посебним способностима за математику, одељење за ученике са посебним способностима за физику, одељење за ученике са

посебним способностима за рачунарство и информатику, одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију, одељење за ученике са посебним способностима за географију и историју и одељење за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност и у школу у којој се део наставе остварује на страном језику

Члан 19.

Кандидат се уписује у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке, одељење за ученике са посебним способностима за математику, одељење за ученике са посебним способностима за физику, одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију,  одељење  за  ученике  са  посебним  способностима  за  географију  и историју и одељење за ученике са посебним способностима за сценску и аудио- визуелну уметност и у школу у којој се део наставе остварује на страном језику, према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на пријемном испиту;

2) успеха на завршном испиту, који се вреднује на начин утврђен чл. 3-5. овог правилника;

3) општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе, који се вреднује на начин утврђен чл. 3-5. овог правилника;

4) резултата које су кандидати постигли на такмичењима у основној школи.

Кандидату  који  је  остварио  право  на  рангирање  у  складу  са чланом 18. овог правилника, резултати које је остварио на такмичењима из чл. 8и 9. овог правилника, вреднују се на начин прописан у члану 8. овог правилника, осим у случају вредновања резултата такмичења из предмета који су од посебног значаја за одређени смер гимназије, односно образовни профил, и то:

1) кандидату који конкурише за упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке, такмичење из српског, односно матерњег језика и језичке културе и страног језика вреднује се на начин прописан чланом 24. овог правилника;

2) кандидату који конкурише за упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику, такмичење из математике вреднује се на начин прописан чланом 28. овог правилника;

3) кандидату који конкурише за одељење за ученике са посебним способностима за физику, такмичења из физике и математике вреднују се на начин прописан чланом 32. овог правилника;

4) кандидату који конкурише за одељење за ученике са посебним

способностима  за  рачунарство  и  информатику,  такмичења  из  математике, физике и информатике и рачунарства вреднују се на начин прописан чланом 36. овог правилника;

5) кандидату који конкурише за одељење за ученике са посебним способностима  за  биологију  и  хемију,  такмичења  из  биологије  и  хемије вреднују се на начин прописан чланом 40. овог правилника;

6) кандидату који конкурише за одељење за ученике са посебним способностима за географију и историју, такмичења из географије и историје вреднују се на начин прописан чланом 44. овог правилника;

7)  кандидату  који  конкурише  за  упис  у  школу  у  којој  се  део наставе остварује на страном језику, такмичење из страног језика вреднује се на начин прописан чланом 54. овог правилника.

Изузетно од става 2. овог члана, у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није било могуће да се одрже сва такмичења  која  се  бодују за  одговарајуће  одељење  за  ученике  са  посебним способностима, из чл. 8. и 9. овог правилника ни у осмом ни у седмом разреду, кандидату неће бити додељени бодови на начин прописан ставом 2. овог члана.

Када се за одељење за ученике са посебним способностима вреднују  такмичења  из   два  или   више  предмета,   уколико   нису  одржана такмичења  из  свих  прописаних  предмета,  такмичења  из  предмета  која  су одржана вреднују се на начин прописан у члану 8. овог правилника.

Члан 20.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у уметничку школу ликовне области, односно на образовни профил у области уметности,  одељење  за  ученике  са  посебним  способностима  за  филолошке науке, одељење за ученике са посебним способностима за математику, одељење за ученике са посебним способностима за физику, одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, одељење за ученике са посебним  способностима  за  биологију  и  хемију,  одељење  за  ученике  са посебним способностима за географију и историју и одељење за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност, одељење за ученике са посебним способностима за спорт, и школу у којој се део наставе остварује на страном језику, оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је:

1) носилац Дипломе „Вук Караџић”;

2)  остварио  већи  укупан  број  бодова  на  пријемном  испиту, односно освојио већи број бодова на основу остварених спортских резултата за упис у одељење за ученике са посебним способностима за спорт,

3) освојио већи број бодова на такмичењима из чл. 8. и 9. овогn правилника;

4) освојио већи укупан број бодова на завршном испиту.

Упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке

Члан 21.

За  упис  у  одељење  за  ученике  са  посебним  способностима  за филолошке науке кандидат полаже пријемни испит из два дела, и то:

1) тест из српског, односно матерњег језика и књижевности;

2) тест из страног језика (енглески, француски, немачки и руски језик).

Тестови из става 1. овог члана полажу се  у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.

Члан 22.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке може да оствари највише по 120 бодова на сваком делу пријемног испита, односно укупно 240 бодова.

Члан 23.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке положио је пријемни испит ако је остварио најмање по 60 бодова на сваком делу пријемног испита.

Кандидат који је положио пријемни испит може да искаже опредељење за:

1) језик који је положио на пријемном испиту;

2) језик који је учио као други у основној школи;

3) италијански језик;

4) шпански језик;

5) јапански језик;

6) кинески језик;

7) норвешки језик;

8) класичне језике.

Приликом рангирања у одељењима за енглески језик, кандидати се рангирају на основу укупно освојеног броја бодова, без обзира на језик који су положили на пријемном испиту.

Приликом рангирања у одељењима за француски језик, прво се рангирају кандидати који су на пријемном испиту положили француски језик, а у случају да после рангирања тих кандидата одељење не буде попуњено, до броја предвиђеног за упис рангирају се кандидати који су на пријемном испиту положили остале језике.

Приликом рангирања у одељењима за немачки језик, прво се рангирају кандидати који су на пријемном испиту положили немачки језик, а у случају да после рангирања тих кандидата одељење не буде попуњено, до броја предвиђеног за упис рангирају се кандидати који су на пријемном испиту положили остале језике.

Приликом рангирања у одељењима за руски језик, прво се рангирају кандидати који су на пријемном испиту положили руски језик, а у случају да после рангирања тих кандидата одељење не буде попуњено, до броја предвиђеног за упис рангирају се кандидати који су на пријемном испиту положили остале језике.

Положен пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним   способностима   за   филолошке   науке   не   представља   услов   за рангирање ради уписа у школу у којој се део наставе одвија на страном језику.

Члан 24.

Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке, у смислу овог правилника, јесу такмичења из српског језика, односно матерњег језика и језичке културе и страног језика.

Стручна  друштва  и  други  организатори  такмичења  из  става  1. овог члана јесу:

1) за српски језик:

–  Такмичење  из  српског  језика  и  језичке  културе,  односно Књижевна олимпијада – Друштво за српски језик и књижевност Србије,

2) за матерњи језик:

– Такмичење у знању бугарског језика и језичке културе – Удружење „Матица Бугара у Србији”,

– Републичко такмичење из мађарског језика и језичке културе – Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за хунгарологију,

– Такмичење из румунског језика и језичке културе – Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за румунистику,

– Републичко такмичење из русинског језика и језичке културе – Друштво за русински језик, књижевност и културу,

– Такмичење у знању словачког језика и језичке културе – Национални савет словачке националне мањине, Словакистичко војвођанско друштво,

– Такмичење у знању хрватског језика и језичке културе – Национални савет хрватске националне мањине,

– Такмичење из босанског језика – Национални савет бошњачке националне мањине,

3) за стране језике (енглески, немачки, руски, француски, италијански и шпански):

– Друштво за стране језике и књижевности.

Кандидату који је, на републичком такмичењу које је одржано на начин прописан чланом 8. ст. 1. и 2. овог правилника, освојио прво, друго или треће место из српског, односно матерњег језика и језичке културе или страног језика, додељује се по 60 бодова за прво место, 50 бодова за друго место и 40 бодова за треће место.

Упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику

Члан 25.

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику   кандидат   полаже   пријемни   испит   на   коме   решава   тест   из математике.

Тест из става 1. овог члана полаже се у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.

Члан 26.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике.

Члан 27.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике.

Кандидат који положи пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику из члана 25. став 1. овог правилника, остварује право на рангирање ради уписа у одељење за ученике са посебним способностима за физику и одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Члан 28.

Такмичење ученика основне школе које је од значаја за упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику, у смислу овог правилника, јесте такмичење из математике. Стручно друштво које је организатор такмичења из става 1. овог члана је:

1)  за  математику  –  Друштво  математичара  Србије  (Државно такмичење ученика основних школа из математике).

Кандидату који је, на републичком такмичењу које је одржано на начин прописан чланом 8. ст. 1. и 2. овог правилника, освојио прво, друго или треће место из математике, додељује се 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место.

Упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику

Члан 29.

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику кандидат полаже пријемни испит:

1) тест из физике,

2) тест из математике.

Тестови из става 1. овог члана полажу се  у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.

Кандидат бира да ли ће полагати један или оба теста.

Тест из математике из става 1. тачка 2) овог члана истоветан је тесту из математике за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Члан 30.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику може да оствари највише по 240 бодова на сваком тесту из члана 29. став 1. овог правилника.

Ако је кандидат из става 1. овог члана полагао оба теста, рачуна се само бољи резултат.

Ако је кандидат из става 1. овог члана полагао оба теста и на сваком освојио исти број бодова, бодује се резултат остварен само на једном тесту.

Кандидат који положи пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику из члана 25. став 1. овог правилника, остварује право на рангирање ради уписа у одељење за ученике са посебним способностима за физику.

Члан 31.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из физике, или најмање 120 бодова на тесту из математике, из члана 29. став 1. овог правилника.

Члан 32.

Такмичења ученика основне школе, која су од значаја за упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику, у смислу овог правилника, јесу такмичења из физике и математике.

Стручна  друштва  и  други  организатори  такмичења  из  става  1. овог члана јесу:

1) за математику – Друштво математичара Србије (Државно такмичење ученика основних школа из математике);

2) за физику – Друштво физичара Србије и Физички факултет

Универзитета у Београду (Такмичење ученика основних школа из физике).

Кандидату који је, на републичком такмичењу које је одржано на начин прописан чланом 8. ст. 1. и 2. овог правилника, освојио прво, друго или треће место из физике или математике, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место.

Упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Члан 33.

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике.

Тест из става 1. овог члана полаже се у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.

Члан 34.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике.

Кандидат који положи пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику из члана 25. став 1. овог правилника, остварује право на рангирање ради уписа у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику у гимназији.

Члан 35.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике из члана 33. став 1. овог правилника.

Члан 36.

Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, у   смислу   овог   правилника,   јесу   такмичења   из   математике,   физике   и информатике и рачунарства.

Стручна  друштва  и  други  организатори  такмичења  из  става  1. овог члана јесу:

1) за математику – Друштво математичара Србије (Државно такмичење ученика основних школа из математике);

2) за физику – Друштво физичара Србије и Физички факултет

Универзитета у Београду (Такмичење ученика основних школа из физике);

3) за информатику и рачунарство – Друштво математичара Србије

(Такмичење ученика основних школа из рачунарства).

Кандидату који је, на републичком такмичењу које је одржано на начин прописан чланом 8. ст. 1. и 2. овог правилника, освојио прво, друго или треће место из математике, физике или информатике и рачунарства, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место.

Упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију

Члан 37.

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију кандидат полаже пријемни испит:

1) тест из биологије,

2) тест из хемије.

Тестови из става 1. овог члана полажу се  у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.

Кандидат бира да ли ће полагати један или оба теста.

Члан 38.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију може да оствари највише по 240 бодова на сваком тесту из члана 37. став 1. овог правилника.

Ако је кандидат из става 1. овог члана полагао оба теста, рачуна се само бољи резултат.

Ако је кандидат из става 1. овог члана полагао оба теста и на сваком освојио исти број бодова, бодује се резултат остварен само на једном тесту.

Члан 39.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима  за  биологију  и  хемију  положио  је  пријемни  испит  ако  је остварио најмање 120 бодова на тесту из биологије, или најмање 120 бодова на тесту из хемије, из члана 37. став 1. овог правилника.

Члан 40.

Такмичења ученика основне школе, која су од значаја за упис у одељење  за  ученике  са  посебним  способностима  за  биологију  и  хемију,  у смислу овог правилника, јесу такмичења из биологије и хемије.

Стручна  друштва  и  други  организатори  такмичења  из  става  1. овог члана јесу:

1) биологија:

– Такмичење из биологије – Српско биолошко друштво;

2) хемија:

– Такмичење из хемије – Српско хемијско друштво.

Кандидату који је, на републичком такмичењу које је одржано на начин прописан чланом 8. ст. 1. и 2. овог правилника, освојио прво, друго или треће место из биологије или хемије, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место. Упис у одељење за ученике са посебним способностима за географију и историју

Члан 41.

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за географију и историју кандидат полаже пријемни испит:

1) тест из географије,

2) тест из историје.

Тестови из става 1. овог члана полажу се  у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања. Кандидат бира да ли ће полагати један или оба теста.

Члан 42.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за географију и историју може да оствари највише по 240 бодова на сваком тесту из члана 41. став 1. овог правилника.

Ако је кандидат из става 1. овог члана полагао оба теста, рачуна се само бољи резултат.

Ако је кандидат из става 1. овог члана полагао оба теста и на сваком освојио исти број бодова, бодује се резултат остварен само на једном тесту.

Члан 43.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за географију и историју положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из географије, или најмање 120 бодова на тесту из историје, из члана 41. став 1. овог правилника.

Члан 44.

Такмичења ученика основне школе, која су од значаја за упис у одељење за ученике са посебним способностима за географију и историју, у смислу овог правилника, јесу такмичења из географије и историје.

Стручна  друштва  и  други  организатори  такмичења  из  става  1. овог члана јесу:

1) географија:

–  Такмичење  у  познавању  опште  и  националне  географије  – Српско географско друштво;

2) историја:

–  Такмичење   у  познавању  опште   и   националне  историје   – Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић”, Београд.

Кандидату који је, на републичком такмичењу које је одржано на начин прописан чланом 8. ст. 1. и 2. овог правилника, освојио прво, друго или треће место из географије или историје, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место.

Упис у одељење за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност

Члан 45.

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност кандидат полаже пријемни испит из познавања опште културе.

Тест из става 1. овог члана полаже се у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.

Члан 46.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност може да оствари највише 240 бодова на тесту из члана 45. став 1. овог правилника.

Члан 47.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из познавања опште културе из члана 45. став 1. овог правилника.

Упис у одељење за ученике са посебним способностима за спорт

Члан 48.

За  упис  у  одељење  за  ученике  са  посебним  способностима  за спорт кандидат доставља потврду о оствареним спортским резултатима, које је остварио у осмом разреду основне школе, у складу са чланом 49. овог правилника.

Изузетно од става 1. овог члана:

1)  у  случају  када  због  угрожености  безбедности  и  здравља ученика и запослених није било могуће да кандидат оствари спортске резултате у осмом разреду, кандидат доставља потврду о оствареним спортским резултатима  које  је  остварио  у седмом  разреду основне школе,  у складу са чланом 49. овог правилника.

2)  у  случају  када  због  угрожености  безбедности  и  здравља ученика и запослених није било могуће да се одрже првенства ни у осмом ни у седмом разреду, кандидату неће бити додељени бодови на начин прописан чланом 49. овог правилника.

Потврду из ст. 1. и 2. овог члана издаје надлежни национални грански спортски савез, који је регистрован у министарству надлежном за послове спорта.

Члан 49.

Постигнути   спортски   резултати   вреднују   се   тако   што   се кандидату за упис у одељење за ученике са посебним способностима за спорт додељују следећи бодови:

1) ако наступа за репрезентацију Републике Србије, односно ако се налази на списку репрезентативаца, за оне спортове који немају репрезентативна такмичења узраста до 14 година – 10 бодова,

2) ако је освојио медаљу у спортском такмичењу на првенству Републике Србије, појединачно или као члан екипе – осам (8) бодова за златну медаљу, седам (7) бодова за сребрну медаљу и шест (6) бодова за бронзану медаљу.

  1. Упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику

Члан 50.

Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику састоји се из провере знања страног језика.

На пријемном испиту из става 1. овог члана проверавају се знања из све четири језичке вештине (слушање, читање, писање и говор) на нивоу А2

Заједничког европског оквира за живе језике.

Пријемни испит за упис у школу из става 1. овог члана састоји се из два дела, и то:

1) израде писменог теста из страног језика и

2) усмене провере знања страног језика.

Кандидат на писменом тесту из страног језика може да оствари највише 15 бодова.

Кандидат испуњава услов за усмену проверу знања страног језика уколико на писменом тесту из страног језика оствари најмање 9 бодова.

Кандидат на усменој провери знања може да оствари највише 5 бодова.

Положен пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе одвија  на  страном  језику  не  представља  услов  за  рангирање  ради  уписа  у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке.

Члан 51.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику, који је испунио услове за рангирање ради уписа у гимназију, може да оствари највише 20 бодова на пријемном испиту из страног језика.

Кандидату за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику, који је испунио услове за рангирање ради уписа у образовни профил у стручној школи, положени пријемни испит представља услов за упис датог профила, без додавања додатних бодова приликом рангирања.

Члан 52.

Ученик који је завршио последња два разреда на страном језику у иностранству или у страној школи у Републици Србији, може да се упише у школу у којој се остварује део наставе на истом језику, без полагања пријемног испита, уколико је број ученика у одељењу мањи од 30.

Уколико одељење из става 1. овог члана после рангирања ученика који су положили пријемни испит није било попуњено, кандидат из става 1. овог члана може да се упише до броја превиђеног за упис.

Уколико кандидат из става 1. овог члана конкурише за упис у школе из члана 14. овог правилника, осим школе у којој се део наставе остварује на страном језику, право на упис преко броја одређеног за упис остварује уколико је положио одговарајући пријемни испит.

Члан 53.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 14 бодова из страног језика.

Члан 54.

Такмичење ученика основне школе која су од значаја за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику, у смислу овог правилника, јесте такмичење из страног језика.

Стручно друштво које је организатор такмичења из става 1. овог члана је:

1) за стране језике – Друштво за стране језике и књижевности (енглески, немачки, руски, француски, италијански и шпански).

Кандидату који је, на републичком такмичењу које је одржано на начин прописан чланом 8. ст. 1. и 2. овог правилника, освојио прво, друго или треће место из страног језика, додељује се по 6 бодова за прво место, 4 бода за друго место и 2 бода за треће место.

  1. Упис у уметничку школу ликовне области, односно на образовни профил у области ликовне уметности

Члан 55.

За   упис   у   уметничку   школу   ликовне   области,   односно   на образовни профил у области уметности, кандидат полаже пријемни испит из три дела, и то:

1) цртања;

2) сликања;

3) вајања.

Пријемни испит за упис у уметничку школу ликовне области, односно образовни профил у области уметности, полаже се пред комисијом у којој се до 70% чланова именује из реда наставника школе.

Члан 56.

Кандидат за упис у уметничку школу ликовне области, односно на образовни профил у области уметности, може да оствари на пријемном испиту највише по 160 бодова на сваком делу пријемног испита, односно укупно 480 бодова.

Критеријуми за оцењивање цртања јесу: композиција – 40 бодова; пропорција и карактер облика – 40 бодова; квалитет линије – 40 бодова и општи ликовни утисак – 40 бодова.

Критеријуми  за  оцењивање  сликања  јесу:  композиција  –  40 бодова; осећај за боју – 40 бодова; локални тон – 40 бодова и општи ликовни утисак – 40 бодова.

Критеријуми за оцењивање вајања јесу: композиција – 40 бодова;

осећај за облик – 40 бодова; структурална вредност – 40 бодова и тактилност – 40 бодова.

Члан 57.

Кандидат за упис у уметничку школу ликовне области, односно на образовни профил у области уметности, положио је пријемни испит ако је остварио најмање 290 бодова укупно на свим деловима пријемног испита.

  1. Упис у музичку школу

Члан 58.

Кандидат се уписује у музичку школу према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на пријемном испиту;

2) успеха у претходном школовању, и то:

– општег успеха у основној музичкој школи;

–  општег  успеха  из  последња  три  завршена  разреда  основне школе.

Изузетно  од  става  1.  овог  члана,  кандидат  који  није  завршио основну музичку школу, уписује се према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на пријемном испиту;

2) успеха у претходном школовању, и то:

–  општег  успеха  из  последња  три  завршена  разреда  основне школе;

– успеха на испиту за ниво основне музичке школе.

Пријемни  испит  за  упис  у  музичку  школу  полаже  се  пред комисијом у којој се до 70% чланова именује из реда наставника школе.

 Члан 59.

Општи успех у основној музичкој школи, у трајању од шест година, исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају четвртог, петог и шестог разреда и помноже с бројем два (2).

Општи успех у основној музичкој школи, у трајању од четири године, исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају другог, трећег и четвртог разреда и помноже с бројем два (2).

Општи успех у основној музичкој школи, у трајању од две године, исказује се бројем бодова тако што се средња оцена на крају другог разреда помножи с бројем шест (6).

Укупан број бодова из ст. 1-3. овог члана заокружује се, пре сабирања, на две децимале.

На основу општег успеха у основној музичкој школи кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Члан 60.

Општи успех из последња три завршена разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају шестог, седмог и осмог разреда, односно из последња три разреда основне школе које је кандидат завршио и помноже с бројем два (2).

Укупан број бодова из става 1. овог члана заокружује се на две децимале.

На основу општег успеха из последња три разреда основне школе које је завршио, кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Кандидат који се упоредо школује у другој средњој школи као редован ученик или студира, остварује 30 бодова по основу општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.

Испит за ниво основне музичке школе

Члан 61.

Испит за ниво основне музичке школе састоји се из три дела, и то:

1) солфеђо;

2) теорија музике;

3) главни предмет: инструмент, односно певање.

Члан 62.

На испиту за ниво основне музичке школе кандидат може да оствари највише 30 бодова, и то:

1) солфеђо – 10 бодова;

2) теорија музике – 10 бодова;

3) главни предмет: инструмент, односно певање – 10 бодова.

Члан 63.

Кандидат је положио испит за ниво основне музичке школе ако је освојио најмање по четири (4) бода на сваком делу испита.

Упис у музичку школу на вокално-инструментални одсек, џез одсек, одсек за српско традиционално певање и свирање и одсек за црквену музику

Члан 64.

За упис у музичку школу на вокално-инструментални одсек, џез одсек, одсек за српско традиционално певање и свирање и одсек за црквену музику, кандидат полаже пријемни испит из два дела, и то:

1) главни предмет: инструмент, односно певање;

2) солфеђо са теоријом музике.

У односу на одсек, кандидати бирају да полажу певање или један од наведених инструмента:

(1) вокално-инструментални одсек, образовни профил музички извођач класичне музике:

– соло певање или један од инструмената: клавир, хармоника, гитара, харфа, удараљке, виолина, виола, контрабас, виолончело, флаута, кларинет, саксофон, обоа, фагот, труба, тромбон , хорна, туба, тамбура Е-прим, тамбура А-бас прим, мандолина, оргуље, чембало;

(2) вокално-инструментални одсек, образовни профил музички извођач ране музике:

– рано певање или један од инструмената: чембало, оргуље, лаута, барокна виолина и виола, барокно виолончело, виола да гамба, блок флаута, траверсо флаута;

(3) џез одсек, образовни профил музички извођач џез музике:

– џез певање или један од инструмената: џез гитара, бас гитара, џез контрабас, џез саксофон, џез бубњеви, џез клавир, џез труба;

(4) одсек за српско традиционално певање и свирање, образовни профил музички извођач српског традиционалног певања и српског традиционалног свирања:

– српско традиционално певање или један од инструмената: фрула, гусле, кавал;смер):

(5) одсек за црквену музику,

образовни профил музички извођач црквене музике (православни – црквено певање са типиком;

образовни профил музички извођач црквене музике (католички и протестантски смер):

– инструмент: оргуље.

За упис на образовне профиле музички извођач класичне музике – соло певање и музички извођач џез музике – џез певање, могу да конкуришу кандидати који поред осталих услова испуњавају и услов да женски гласови имају 21 годину и мање, а мушки гласови 23 године и мање.

Члан 65.

Кандидат за упис у музичку школу из члана 64. овог правилника може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 200 бодова за главни предмет: инструмент, односно певање;

2) 100 бодова из солфеђа са теоријом музике.

Члан 66.

Кандидат за упис у музичку школу из члана 64. овог правилника положио  је  пријемни  испит  ако  је остварио  најмање  120  бодова  из  главног предмета: инструмента, односно певања и 60 бодова из солфеђа са теоријом музике.

Упис у музичку школу на одсек за музичку теорију и одсек за музичку продукцију и обраду звука

Члан 67.

За упис у музичку школу на одсек за музичку теорију (образовни профил  музички  сарадник)  и одсек  за  музичку  продукцију  и  обраду  звука (образовни профили дизајнер звука), кандидат полаже пријемни испит из три дела, и то:

1) писмени испит из солфеђа;

2) усмени испит из солфеђа;

3) тест из теорије музике.

Члан 68.

Кандидат за упис у музичку школу из члана 67. овог правилника може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 100 бодова из писменог испита из солфеђа;

2) 100 бодова из усменог испита из солфеђа;

3) 100 бодова из теста из теорије музике.

Члан 69.

Кандидат за упис у музичку школу из члана 67. овог правилника положио је пријемни испит ако је остварио најмање 60 бодова на писменом испиту из солфеђа, 60 бодова на усменом испиту из солфеђа и 60 бодова на тесту из теорије музике.

Члан 70.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у музичку школу оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је остварио већи број бодова из главног предмета.

Упис у Школу за музичке таленте у Ћуприји

Члан 71.

За  упис  у Школу  за  музичке  таленте  у Ћуприји  на  образовни профил музички извођач класичне музике, кандидат полаже пријемни испит из два дела, и то:

1)  главни  предмет:  инструмент  (виолина,  виола,  виолончело, контрабас);

2) солфеђо са теоријом музике.

Члан 72.

Кандидат за упис у школу из члана 71. овог правилника може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 200 бодова из главног предмета: инструмента;

Кандидат за упис у школу из члана 71. овог правилника положио је пријемни испит ако је остварио најмање 150 бодова на испиту из главног предмета: инструмента и 70 бодова на испиту из солфеђа са теоријом музике.

  1. Упис у балетску школу

Члан 74.

Кандидат се уписује у балетску школу према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на пријемном испиту;

2) успеха у претходном школовању, и то:

– општег успеха у основној балетској школи;

–  општег  успеха  из  последња  три  завршена  разреда  основне школе.

Изузетно  од  става  1.  овог  члана,  кандидат  који  није  завршио основну балетску школу уписује се према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на пријемном испиту;

2) успеха у претходном школовању, и то:

–  општег  успеха  из  последња  три  завршена  разреда  основне школе;

– успеха на испиту за ниво основне балетске школе.

Пријемни  испит  за  упис  у  балетску  школу  полаже  се  пред комисијом у којој се до 70% чланова именује из реда наставника школе.

Члан 75.

Општи успех у основној балетској школи исказује се бројем бодова, тако што се саберу средње оцене на крају другог, трећег и четвртог разреда основне балетске школе и помноже бројем два (2).

Укупан број бодова из става 1. овог члана заокружује се на две децимале.

На основу општег успеха у основној балетској школи кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Члан 76.

Општи успех из последња три завршена разреда основне школе исказује се бројем бодова, тако што се саберу средње оцене на крају шестог, седмог и осмог разреда, односно из последња три завршена разреда основне школе и помноже бројем два (2).

Укупан број бодова из става 1. овог члана заокружује се на две децимале.

На основу општег успеха из последња три разреда основне школе које је завршио, кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Испит за ниво основне балетске школе, за одсек класичан балет и одсек савремена игра, састоји се из три дела, и то:

1) класични балет – 10 бодова;

2) историјскo балске игре – 10 бодова;

3) солфеђо – 10 бодова.

Испит за ниво основне балетске школе, за одсек народна игра,

састоји се из три дела, и то:

1) народна игра – 10 бодова;

2) традиционално певање – 10 бодова;

3) солфеђо – 10 бодова.

Члан 78.

На  испиту за  ниво  основне  балетске  школе  кандидат  може  да оствари највише 30 бодова.

Члан 79.

Кандидат је положио испит за ниво основне балетске школе ако је освојио најмање по четири (4) бода на сваком делу испита.

Упис у балетску школу на одсек за класичан балет

Члан 80.

За упис у балетску школу на одсек за класичан балет, кандидат

полаже пријемни испит на коме се оцењује:

1)  показано  знање  из  класичног  балета  из  градива  основне балетске школе и једна класична балетска варијација;

2) сценичност;

3) физичке предиспозиције.

Члан 81.

Кандидат за упис у балетску школу из члана 80. овог правилника може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 150 бодова из класичног балета – балетске варијације;

2) 75 бодова за сценичност;

3) 75 бодова за физичке предиспозиције.

Члан 82.

Кандидат за упис у балетску школу из члана 80. овог правилника положио је пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова из класичног балета – балетске варијације, 45 бодова за сценичност и 45 бодова за физичке предиспозиције.

За упис у балетску школу на одсек за савремену игру, кандидат полаже пријемни испит на коме се оцењује:

1)  показано  знање  из  класичног  балета  из  градива  основне балетске школе и једна савремена кореографија;

2) сценичност;

3) физичке предиспозиције.

Члан 84.

Кандидат за упис у балетску школу из члана 83. овог правилника може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 150 бодова из класичног балета – савремене кореографије;

2) 75 бодова за сценичност;

3) 75 бодова за физичке предиспозиције.

Члан 85.

Кандидат за упис у балетску школу из члана 83. овог правилника положио је пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова из класичног балета – савремене кореографије, 45 бодова за сценичност и 45 бодова за физичке предиспозиције.

Упис у балетску школу на одсек за народну игру

Члан 86.

За упис у балетску школу на одсек за народну игру, кандидат полаже пријемни испит на коме се оцењују:

1) играчке способности;

2) сценичност и физичке предиспозиције;

3) слух, ритам и меморија.

Члан 87.

Кандидат за упис у балетску школу из члана 86. овог правилника може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 150 бодова за играчке способности;

2) 75 бодова за сценичност и физичке предиспозиције;

3) 75 бодова за слух, ритам и меморију.

Члан 88.

Кандидат за упис у балетску школу из члана 86. овог правилника положио је пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова за играчке способности, 45 бодова за сценичност и физичке предиспозиције и 45 бодова за слух, ритам и меморију.

Члан 89.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у балетску школу оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је:

1) остварио већи укупан број бодова на пријемном испиту;

2) остварио већи број бодова по основу општег успеха у основној балетској школи, односно општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.

 

  1. УПИС У ШКОЛУ ПОД ПОВОЉНИЈИМ УСЛОВИМА УЧЕНИКА – ПРИПАДНИКА РОМСКE НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

 

Члан 90.

Ученик – припадник ромске националне мањине уписује се у школу под повољнијим условима, на основу мерила и поступка прописаних овим правилником.

Члан 91.

Основна школа почев од седмог разреда предузима мере којима информише родитеље, односно друге законске заступнике ученика ромске националне мањине о мерилима и поступку за упис ученика у школу под повољнијим условима, у складу са овим правилником.

Информисање родитеља, односно других законских заступника о мерилима  и  поступку  уписа  ученика  у  школу  под  повољнијим  условима  у складу са овим правилником, реализује и Национални савет ромске националне мањине.

Члан 92.

Под мерама из члана 91. овог правилника, подразумевају се активности одељенског старешине, стручног сарадника (психолога, педагога, социјалног радника) и других наставника које се односе на:

1) информисање ученика и родитеља, односно других законских заступника о могућностима за упис ученика у школу у складу са овим правилником;

2) давање упутства за прибављање потребне документације за пријаву ученика за упис у школу у складу са овим правилником;

3) пружање помоћи родитељима, односно другим законским заступницима и ученицима у избору школе и занимања, према склоностима и способностима ученика (праћење развоја ученика и информисање о карактеру и условима рада појединих занимања).

Члан 93.

Пријаву за упис у школу под повољнијим условима у складу са овим правилником, за ученика из члана 90. овог правилника подноси родитељ,односно други законски заступник ученика, у складу са прописима којима се регулише заштита података о личности.

Пријава из става 1. овог члана подноси се основној школи.

У пријави из става 1. овог члана родитељ, односно други законски заступник   ученика   се   изјашњава   о   националној   припадности   ученика   и доставља документацију о социјалном статусу ученика и родитеља, односно других законских заступника, у складу са прописима којима се регулише заштита података о личности.

Члан 94.

Основна школа, на основу пријаве из члана 93. овог правилника, саставља листу ученика који су се пријавили за упис у школу под повољнијим условима у складу са овим правилником и доставља је Министарству.

Члан 95.

Ученик који је пријављен за упис под повољнијим условима у складу са овим правлилником, полаже завршни испит у складу са подзаконским актом који уређује завршни испит.

Број бодова који ученик из става 1. овог члана оствари на основу успеха из школе и на основу завршног испита,  увећава се за 30% од  броја бодова који му недостаје до 100 бодова.

Ученику из  става  1.  овог  члана  који  живи у породици  која  је корисник новчане социјалне помоћи, број бодова који је остварио на основу успеха из школе и завршног испита увећава се за 35% од броја бодова који му недостаје до 100 бодова.

После полагања завршног испита, родитељ, односно други законски заступник ученика из става 1. овог члана има право да изрази највише

20  опредељења  за  даље  школовање,  на  начин  описан  у  члану  10.  овог правилника.

Ученик из става 1. овог члана распоређује се у школу на основу опредељења и броја бодова уврђених у складу са ст. 2. и 3. овог члана, заједно са осталим ученицима.

Уколико у истој школи има више одељења истог смера гимназије, односно образовног профила, а више ученика из става 1. овог члана је испунило услове за рангирање, ученици из става 1. овог члана распоређују се равномерно по одељењима.

Члан 96.

После уписа, основна школа доставља школи податке о ученику који се уписао на начин прописан овим правилником, у складу са прописима којима се регулише заштита података о личности.

Члан 97.

Ученик  који  приликом  остваривања  права  на  упис  у  школу користи право на додатне бодове у складу са чланом 95. овог правилника, нема право да остварује додатне бодове по другом основу.

 

  1. VI. УПИС У ШКОЛУ ПОД ПОВОЉНИЈИМ УСЛОВИМА ПОЛАЗНИКА КОЈИ ЈЕ ЗАВРШИО ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПО ПРОГРАМУ ФООО

Члан 98.

Полазник који је завршио основно образовање и васпитање по програму ФООО уписује се у школу под повољнијим условима, на основу мерила и поступка прописаних овим правилником.

Члан 99.

Основна школа почев од трећег циклуса основног образовања и васпитања по програму ФООО предузима мере којима информише родитеље, односно друге законске заступнике полазника, о мерилима и поступку за упис у школу, у складу са овим правилником.

Члан 100.

Под мерама из члана 99. овог правилника, подразумевају се активности школског тима за основно образовање одраслих које се односе на:

1) информисање полазника и родитеља, односно других законских заступника полазника о могућностима за упис у школу у складу са овим правилником;

2) давање упутства за прибављање потребне документације за пријаву полазника за упис у школу у складу са овим правилником;

3) пружање помоћи полазнику и родитељима, односно другим законским заступницима полазника у избору школе и занимања, према склоностима и способностима полазника (информисање о условима рада код појединих занимања).

Основна школа информисаће полазника о условима за упис у школу у складу са овим правилником, од другог полугодишта школске године у којој завршава основно образовање и васпитање по програму ФООО.

Члан 101.

Пријаву   за   упис   у   школу   полазника   у   складу   са   овим правилником, подноси родитељ, односно други законски заступник полазника, у складу са прописима којима се регулише заштита података о личности.

Пријава из става 1. овог члана подноси се основној школи.

У пријави из става 1. овог члана родитељ, односно други законски заступник полазника се изјашњава о националној припадности полазника и уз пријаву доставља документацију о социјалном статусу полазника и родитеља, односно  другог  законског  заступника,  у  складу  са  прописима  којима  се регулише заштита података о личности.

Члан 102.

Основна школа, на основу пријаве из члана 101. овог правилника, саставља листу полазника који испуњавају услове за упис у школу у складу са овим правилником и доставља је Министарству.

Члан 103.

Полазник који је пријављен за упис под повољнијим условима у складу са овим правлилником, полаже завршни испит у складу са подзаконским актом којим се уређује завршни испит.

Број  бодова  који  полазник  из  става  1.  овог  члана  оствари  на основу општег успеха из школе и завршног испита израчунава се у складу са овим правилником.

Број  бодова  који  полазник  из  става  1.  овог  члана  оствари  на основу општег успеха из школе и на основу завршног испита увећава се за 30% од броја бодова који му недостаје до 100 бодова.

Полазнику из става 1. овог члана који живи у породици која је корисник новчане социјалне помоћи, број бодова који је остварио на основу општег успеха из школе и завршног испита увећава се за 35% од броја бодова који му недостаје до 100 бодова.

После полагања завршног испита, полазник из става 1. овог члана, његов родитељ, односно други законски заступник има право да изрази највише

20  опредељења  за  даље  школовање,  на  начин  описан  у  члану  10.  овог правилника.

Полазник  се  уписује  у  школу  на  основу  опредељења  и  броја бодова уврђених у складу са ст. 3. и 4. овог члана, у својству редовног ученика, уколико на дан 1. септембра школске године у којој се уписује у први разред

има мање од 17 година.

Уколико у истој школи има више одељења истог смера гимназије, односно образовног профила, а више полазника из става 1. овог члана је испунило услове за рангирање, полазници из става 1. овог члана распоређују се равномерно по одељењима.

Члан 104.

После уписа полазника у школу, основна школа доставља школи податке о полазнику који се уписао на начин прописан овим правилником, у складу са прописима којима се регулише заштита података о личности.

Члан 105.

Полазник који приликом остваривања права на упис у школу користи право на додатне бодове у складу са чланом 103. овог правилника, нема право да остварује додатне бодове по другом основу.

 

VII.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Упис кандидата из Републике Српске

Члан 106.

Кандидат који је последњи разред основног образовања завршио у Републици  Српској,  право  на  рангирање  ради  уписа  у  школу  остварује  на основу резултата остварених на тестoвима из члана 3. овог правилника и општег успеха у последња три разреда основног образовања.

Кандидат из става 1. овог члана пријављује се у било коју основну школу  у  Републици  Србији,  после  добијања  јавне  исправе  о  завршеном основном образовању у Републици Српској, ради учествовања у свим радњама у поступку рангирања ради уписа у школу.

Уколико кандидат из става 1. овог члана конкурише за упис у школу из члана 14. овог правилника, право на рангирање ради уписа остварује уколико је положио одговарајући пријемни испит за проверу посебних способности  и  испунио  све  услове  за  упис  у  школу  из  члана  14.  овог правилника, у складу са овим правилником.

 

Упис кандидата старијих од 17 година у својству ванредног ученика

Члан 107.

Кандидат који је основно образовање стекао у Републици Србији закључно са школском 2009/2010. годином, право на рангирање за упис у школу остварује на начин да се број бодова који имају на основу општег успеха од шестог до осмог разреда, увећа за 30% од броја бодова који им недостаје до 100 бодова.

Број  бодова  остварен  на  основу  општег  успеха  утврђује  се  у складу са чланом 4. овог правилника.

Кандидату старијем од 17 година, који је припадник ромске националне мањине, и кандидату који је завршио програм ФООО, а који је полагао завршни испит, број бодова који је остварио на основу успеха из школе и на основу завршног испита, увећава се за 30% од броја бодова који му недостаје до 100 бодова.

Уколико кандидат из става 3. овог члана живи у породици која је корисник новчане социјалне помоћи, број бодова који је остварио на основу успеха из школе и завршног испита увећава се за 35% од броја бодова који му недостаје до 100 бодова.

Уколико кандидат из става 3. овог члана нема доказ о бодовима који је освојио на завршном испиту, тај број бодова замењује се бројем који се добија када се број бодова који је кандидат освојио на основу општег успеха, помножи са бројем 10/7.

Уколико  је  кандидат  обавио  завршни  испит  на  крају  школске 2012/2013. године, број бодова које би освојио на завршном испиту исказује се на начин да се број бодова остварен на основу општег успеха множи са бројем четири (4) и тако добијени број дели са бројем шест (6) и заокружује на две децимале, тако да на основу успеха на завршном испиту може да освоји највише 40 бодова.

Уколико је кандидат обавио завршни испит на крају школске године у којој је на основу општег успеха могао да освоји највише 70 бодова, а на основу успеха на завршном испиту највише 30 бодова, право на рангирање за упис у школу остварује на следећи начин:

– број бодова остварен на основу општег успеха исказује се на начин прописан чланом 4. овог правилника, тако да на основу општег успеха може да оствари највише 60 бодова;

– број бодова освојен на завршном испиту исказује се на начин да се број бодова освојен на тесту из српског, односно матерњег језика и математике множи са бројем тринаест (13) и тако добијени број дели са бројем десет (10) и заокружује на две децимале, а број бодова освојен на комбинованом тесту множи са бројем четрнаест (14) и тако добијени број дели са бројем десет (10)  и  заокружује  на  две  децимале,  тако  да  на  основу  успеха  на  завршном испиту може да освоји највише 40 бодова.

Кандидат из ст. 1, 3, 6. и 7. овог члана уписује се у школу у својству ванредног ученика.

Поступак пријављивања и рангирања кандидата из ст. 1, 3, 6. и 7. овог члана спроводи се у школској управи.

Члан 108.

Закључно са школском 2018/2019. годином престао је упис у основну музичку школу у трајању од две године.

Члан 109.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о упису ученика у средњу школу („Службени гласник РС”, бр. 76/20 и 94/20).

Члан 110.

Овај   правилник   ступа   на   снагу   наредног   дана   од   дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број: 110-00-26/2021-03

Београд, 29. марта 2021. године

М И Н И С Т А Р

Бранко Ружић, с.р.