Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији

Данашњи тренд коришћења савремених машина за ископе и транспорт подразумева постојање нашег смера. Наши ученици стичу савремена знања за управљање и руковањем савременим багерима и транспортним средствима за површинску експлоатацију руда. Ученици стичу знања и вештине за потребе овог образовног смера како би по завршетку смера управо одмах дошли до запослења.

Овај смер обзиром да је радак и да постоји стална потреба за стручњацима који ће управљатим савременим машинама и багерима за ископ управо пружа шансу свим нашим ученицима да по завршетку школовања одмаг дођу до посла. Руковаоци механизацијом у ПЕ на површинском копу обављају послове као што су први или други багериста и директно утичу у организовању следећих послова:

– пројектовање површинског копа

– пројектовање и израда путева

– прорачун бушотина за минирање

– рударско мерење у ПК

– рукују машинама за откоп, утовар, истовар и транспорт материјала: багери, булдожери, ровокопачи, камиони-кипери, средства шинског  транспорта, сепаратори, дробилице

-води рачуна о одржавању машина, проверава њихов рад и њихову исправност.